V oglas za "Trgošped" DOO Rožaje - u stečaju.
22 mar 2017 20:47

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici st.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje V OGLAS o prodaji imovine stečajnog du [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA
03 mar 2017 07:49

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 520/15 od 02.12.2015. godine, stečajna upravnica PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARIČNU MEDICINU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA (MB/PIB: 02342626 ) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.lis [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU
23 feb 2017 14:02

St. br. 413/15 “IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU Stečajni upravnik „IVAN KURTOVIĆ“ d.o.o. Bar u stečaju na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: VII OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: I   1. Građevinski objekti (grubi građevinski radovi) površine 8.685,28 m2.    2. Urbanizovano zemljište površine 20.653 m2.    3. Neurbanizovano zemljište površine 12.099 m2.    UKUPNA POČETNA CIJENA 1+2+3 iznosi 1.200.000,00 €.    Sve naznačeno je KO Mišići SO Bar mjesto Brežani, i pripada sledećim listovima          nepokretnosti: LN 1172, LN 1964, LN 2240, LN 2247, LN 2261, LN 2292, LN 2338,    LN 2339, LN 2340, LN 2341, LN 2342, LN 2343, LN 2344, LN 2347, LN 2348,    LN 2363, LN  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
31 jan 2017 08:57

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 134/16 od 23.03.2016. godine, stečajna upravnica „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „Mall group“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02444780) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje prvi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i to (www.nekretnine.co.me): DIO I: STAMBENI PROSTOR PD 9, ĐURIĆI; KATASTARSKA PARCELA BR. 91/3, OBJEKAT 1; EVIDENTIRANE U LISTU NEPOKRETNOSTI 206, KO ĐURIĆI, PJ HERCEG NOVI Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta Br [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje
30 jan 2017 11:09

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici st.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje,                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje IV OGLAS o prodaji imovine stečajnog d [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić
24 jan 2017 14:48

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Sl.l.CG br.1/11), stečajni upravnik „BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić PIB 02280485 poslovne oznake St.br. 220/15 od 08.05.2015.godine, nakon izvršene procjene cjelishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno cjelokupne imovine stečajnog dužnika, u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika u djelovima, blagovremeno O B A V J E Š T A V A stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „BOŽOVIĆ“ d.o.o Nikšić PIB 02280485, i istovremeno na osnovu čl.134,135 i čl.136 (Zakona o stečaju Sl.list CG br.1/2011), dana 18.01.2017.godine, objavljuje      Š E S T I    O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU CIJELOKUPNE IMOVINE „BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić Predmet prodaje Pred [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
D.o.o za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’- u STEČAJU iz Podgorice,
24 jan 2017 14:45

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Sl.l.CG br.1/11), stečajni upravnik D.o.o za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’- u STEČAJU iz Podgorice, O B A V J E Š T A V A stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje rezervnih djelova, gotove robe, sirovina, materijala, alata i maziva D.O.O. za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’ -u STEČAJU iz Podgorice, i istovremeno na osnovu čl.134 i čl.136 Zakona o stečaju objavljuje S E D M I    O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU REZERVNIH DJELOVA, GOTOVE ROBE, SIROVINA, MATERIJALA, ALATA I MAZIVA D.O.O. ZA PRERADU ALUMINIJUMA „PRERADA“ U STEČAJU PODGORICA Predmet prodaje su: 1.Rezervni djelovi, sirovine i alati u Fabrici valjaonica, sadržani u Specifikaciji 2 koja je sastavni dio Oglasa . Pocetna cijena 37.372,75€. Prodaja rez [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU
19 jan 2017 16:33

St. br. 413/15 “IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU Stečajni upravnik „IVAN KURTOVIĆ“ d.o.o. Bar u stečaju na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: VI OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: I   1. Građevinski objekti (grubi građevinski radovi) površine 8.685,28 m2.    2. Urbanizovano zemljište površine 20.653 m2.    3. Neurbanizovano zemljište površine 12.099 m2.    UKUPNA POČETNA CIJENA 1+2+3 iznosi 1.700.000,00 €.    Sve naznačeno je KO Mišići SO Bar mjesto Brežani, i pripada sledećim listovima          nepokretnosti: LN 1172, LN 1964, LN 2240, LN 2247, LN 2261, LN 2292, LN 2338,    LN 2339, LN 2340, LN 2341, LN 2342, LN 2343, LN 2344, LN 2347, LN 2348,    LN 2363, LN 2 [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE
10 jan 2017 07:59

St. br. 160/13 „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE Stečajni upravnik „MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: XIX OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: Nepokretnosti – zemljište upisano u LN 1098 KO Đuraševići, k.p. 642/1, 643/2, 644/1, 646, 649/3/4/5/6 i 660/6, plan 2, skica 5, potez Dončulovina i brda, zemljište 13531 m2. Početna cijena iznosi 800.000,00 €. Uplata depozita 8% od početne cijene. Imovina se prodaje putem javnog prikupljanja pismenih ponuda. Ponuda ne obavezuje. Učešće u javnom prikupljanju pismenih ponuda imaju ponuđači koji neposredno dostave ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom „PONUDA, NE OTVARAJ“ na adresu Privrednog suda Crne Gore, IV Proleterske br.2, Podgorica, pozivom na St.br.160/13. Pon [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"RAVIC" d.o.o. u stečaju, Podgorica
29 dec 2016 11:50

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. Br. 603/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik "RAVIC" d.o.o. u stečaju, Podgorica OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine “RAVIC” d.o.o. u stečaju, Podgorica (matični broj 02635054) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje četvrti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
FABRIKA ELEKTRODA "PIVA"AD u stečaju PLUŽINE
29 dec 2016 11:50

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 18/15 od 05.03.2015. godine, stečajni upravnik FABRIKA ELEKTRODA "PIVA"AD u stečaju PLUŽINE, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine FABRIKA ELEKTRODA "PIVA"AD u stečaju PLUŽINE (matični broj: 02039630), i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje deveti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog du [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„VAGRES“ d.o.o. u stečaju
29 dec 2016 11:49

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 246/13 od 27.11.2013. godine, stečajni upravnik „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02078678) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje jedanesti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovin [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
DOO “Auto moto club Mojkovac” ,Mojkovac– u
15 dec 2016 14:04

Na osnovu Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. br. 560/15 od 15.01.2016. i članova 134, 135, i 136. Zakona o stečaju (“Sl. list CG”, br. 01/11), stečajni upravnik obavještava stečajnog sudiju, stečajnog dužnika, povjerioce i sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju pravo vlasništva ili bilo koje drugo pravo u vezi sa predmetnom imovinom, o namjeri za prodaju nematerijalne imovine DOO “Auto moto club Mojkovac” ,Mojkovac– u stečaju putem prikupljanja pismenih ponuda i istovremeno objavljuje   Javni poziv za I prodaju nematerijalne imovine DOO “Auto moto club Mojkovac” ,Mojkovac– u stečaju putem prikupljanja pismenih ponuda Predmet prodaje : Udio u DOO „RADIO MOJKOVAC“ od 10,80%. Prodaje se po početnoj cijeni od Pravo na dostavu ponude i učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit 10% na račun stečajnog dužnika broj 510-94247-54 i dost [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“Sams Čindrak” d.o.o. Bijelo Polje– u stečaju
15 dec 2016 14:03

Na osnovu Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. br. 323/15 od 23.07.2015. i članova 134, 135, i 136. Zakona o stečaju (“Sl. list CG”, br. 01/11), stečajni upravnik u stečajnom dužniku “Sams Čindrak” d.o.o. Bijelo Polje– u stečaju oglašava: JAVNO PRIKUPLЈANЈE PONUDA ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 1. Predmet prodaje je građevinska mašina - buldožer IFA (Industrieverband Fahrzzeugbau) 2. građevinska mašina nije u voznom stanju. Procijenjena vrijednost iznosi 4.100,00 €. Prodaje se u viđenom stanju, bez prava reklamacije. 3. Pravo na dostavu ponude i učešća na javnu prodaju imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pisanu ponudu sa jasnim iznosom na adresu: Privredni sud Crne Gore, Podgorica, IV proleterske br. 2. U skladu sa članom 134. stav 7 Zakona o stečaju, u cilju racionalizacije postupka prodaje, zainteresovani mogu dobiti integralni tekst oglasa prilikom pregleda vozil [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA
03 dec 2016 08:55

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 520/15 od 02.12.2015. godine, stečajna upravnica PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARIČNU MEDICINU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA (MB/PIB: 02342626 ) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.lis [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
,,Aquaterm’’ DOO u stečaju iz Podgorice
25 nov 2016 09:35

Stečajni upravnik stečajnog dužnika ,,Aquaterm’’ DOO u stečaju iz Podgorice st.br.319/11, saglasno članu 134,135 i članu 136 Zakona o stečaju (sl.list CG br.1/11) oglašava: PETO JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi u Bandićima, Danilovgrad, a čine je: Katastarska parcela broj 813/5 ukupne površine 2191 m2, i na njoj: zgrada u trgovini p Pored zgrade broj 1 na praceli je izgrađena metalna nastrešnica oko 200m2. Čitav ostali prostor je asfaltiran, sa rampom ispred objekta i ograđen metalnom ogradom visine oko 1,5m Imovina se prodaje po početnoj cijeni koja iznosi 156.000 € Prodaja imovine vrši se dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda na slijedeću adresu: Privredni sud Crne Gore ulica IV Proleterske broj 2 Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naznakom st.br.319/11 PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE ,,AQUATERM’’ DOO Podgorica- N [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje
14 nov 2016 18:27

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici st.br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje,                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje III OGLAS o prodaji imovine stečajnog  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
04 nov 2016 12:14

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 246/13 od 27.11.2013. godine, stečajni upravnik „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02078678) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje deseti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina s [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"RAVIC" d.o.o. u stečaju, Podgorica
03 nov 2016 20:03

 Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. Br. 603/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik "RAVIC" d.o.o. u stečaju, Podgorica  OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine “RAVIC” d.o.o. u stečaju, Podgorica (matični broj 02635054) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje treći OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                  JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA     1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i to:   Vlasnički udio od 7% Društva za trgovinu, turizam i us [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
DOO ’’KUNOVICA-TRADE’’ U STEČAJU MOJKOVAC
21 okt 2016 08:47

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju (Sl. List CG br. 1/11) i rješenja Privrednog suda Bijelo Polje St. Br 49/12 od 20.11.2013. godine stečajni upravnik d.o.o. “KunovicaTrade“ u stečaju Mojkovac nakon izvršene procjene vrijednosti imovine stečajnog dužnika O B A V J E Š T A V A Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sve povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri pordaje imovine d.o.o. “Kunovica-Trade“ u stečaju Mojkovac i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju objavljuje OGLAS O PORDAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA DOO ’’KUNOVICA-TRADE’’ U STEČAJU MOJKOVAC JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA Predmet prodaje je cjelokupna imovina stečajnog dužnika koju čine nekretnine upisane u list nepokretnosti broj 678 KO Mojkovac i to: kat. parcela broj 142 površine 1302 m2 i  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
“IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU
21 okt 2016 05:05

St. br. 413/15 “IVAN KURTOVIĆ” D.O.O. BAR U STEČAJU Stečajni upravnik „IVAN KURTOVIĆ“ d.o.o. Bar u stečaju na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: IV OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: I   1. Građevinski objekti (grubi građevinski radovi) površine 8.685,28 m2 sa dijelom                  plaćenih komunalija, troškova projektovanja i takse u iznosu od 1.239.569,03 €.    2. Urbanizovano zemljište površine 20.653 m2.    3. Neurbanizovano zemljište površine 12.099 m2.    UKUPNA POČETNA CIJENA 1+2+3 iznosi 2.825.000,00 €.    Sve naznačeno je KO Mišići SO Bar mjesto Brežani, i pripada sledećim listovima        &nb [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
,,Aquaterm’’ DOO u stečaju iz Podgorice
18 okt 2016 08:20

Stečajni upravnik stečajnog dužnika ,,Aquaterm’’ DOO u stečaju iz Podgorice st.br.319/11, saglasno članu 134,135 i članu 136 Zakona o stečaju (sl.list CG br.1/11) oglašava: ČETVRTO JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika koja se nalazi u Bandićima, Danilovgrad, a čine je: Katastarska parcela broj 813/5 ukupne površine 2191 m2, i na njoj: zgrada u trgovini p Pored zgrade broj 1 na praceli je izgrađena metalna nastrešnica oko 200m2. Čitav ostali prostor je asfaltiran, sa rampom ispred objekta i ograđen metalnom ogradom visine oko 1,5m Imovina se prodaje po početnoj cijeni koja iznosi 184.500 € Prodaja imovine vrši se dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda na slijedeću adresu: Privredni sud Crne Gore ulica IV Proleterske broj 2 Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naznakom st.br.319/11 PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE ,,AQUATERM’’ DOO Podgoric [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
D.O.O. za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’ -u STEČAJU iz Podgorice
05 okt 2016 09:32

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Sl.l.CG br.1/11), stečajni upravnik D.o.o za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’- u STEČAJU iz Podgorice, O B A V J E Š T A V A stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje rezervnih djelova, gotove robe, sirovina, materijala, alata i maziva D.O.O. za preradu aluminijuma ,,PRERADA’’ -u STEČAJU iz Podgorice, i istovremeno na osnovu čl.134 i čl.136 Zakona o stečaju objavljuje S E D M I    O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU REZERVNIH DJELOVA, GOTOVE ROBE, SIROVINA, MATERIJALA, ALATA I MAZIVA D.O.O. ZA PRERADU ALUMINIJUMA „PRERADA“ U STEČAJU PODGORICA Predmet prodaje su: 1.Rezervni djelovi, sirovine i alati u Fabrici valjaonica, sadržani u Specifikaciji 2 koja je sastavni dio Oglasa . Pocetna cijena 37.372,75€. Prodaja rez [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić
05 okt 2016 09:31

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju (Sl.l.CG br.1/11), stečajni upravnik „BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić PIB 02280485 poslovne oznake St.br. 220/15 od 08.05.2015.godine, nakon izvršene procjene cjelishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno cjelokupne imovine stečajnog dužnika, u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika u djelovima, blagovremeno O B A V J E Š T A V A stečajnog sudiju, dužnika, sve povjerioce i sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „BOŽOVIĆ“ d.o.o Nikšić PIB 02280485, i istovremeno na osnovu čl.134,135 i čl.136 (Zakona o stečaju Sl.list CG br.1/2011), dana 05.11.2016. objavljuje    P E T I    O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU CIJELOKUPNE IMOVINE „BOŽOVIĆ“ d.o.o. Nikšić Predmet prodaje Predmet prodaje je nepokretn [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice
28 sep 2016 08:44

St. br. 160/13 „MCC ENGINEERING“ D.O.O. U STEČAJU IZ PODGORICE Stečajni upravnik „MCC ENGINEERING“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice na osnovu čl.134, čl.135 i čl.136 Zakona o stečaju („Sl. list RCG“ br.01/11), objavljuje: XVIII OGLAS O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA Prodaje se imovina: Nepokretnosti – zemljište upisano u LN 1098 KO Đuraševići, k.p. 642/1, 643/2, 644/1, 646, 649/3/4/5/6 i 660/6, plan 2, skica 5, potez Dončulovina i brda, zemljište 13531 m2. Početna cijena iznosi 800.000,00 €. Uplata depozita 8% od početne cijene. Imovina se prodaje putem javnog prikupljanja pismenih ponuda. Ponuda ne obavezuje. Učešće u javnom prikupljanju pismenih ponuda imaju ponuđači koji neposredno dostave ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom „PONUDA, NE OTVARAJ“ na adresu Privrednog suda Crne Gore, IV Proleterske br.2, Podgorica, pozivom na St.br.160/13. P [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica
28 sep 2016 08:42

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 246/13 od 27.11.2013. godine, stečajni upravnik „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „VAGRES“ d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02078678) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje deveti OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina s [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
FABRIKA ELEKTRODA "PIVA"AD u stečaju PLUŽINE
28 sep 2016 08:41

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 18/15 od 05.03.2015. godine, stečajni upravnik FABRIKA ELEKTRODA "PIVA"AD u stečaju PLUŽINE, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine FABRIKA ELEKTRODA "PIVA"AD u stečaju PLUŽINE (matični broj: 02039630), i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje osmi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog duž [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"RAVIC" d.o.o. u stečaju, Podgorica
28 sep 2016 08:40

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda Crne Gore St. Br. 603/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik "RAVIC" d.o.o. u stečaju, Podgorica OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine “RAVIC” d.o.o. u stečaju, Podgorica (matični broj 02635054), i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje drugi OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
TRGOŠPED DOO-u stečaju Rožaje
26 sep 2016 08:33

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 553/15 od 14.01.2016. godine, stečajni upravnik „Trgošped“ d.o.o. u stečaju - Rožaje, OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine „TRGOŠPED“ DOO u stečaju - Rožaje (MB/PIB: 02047292) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11), objavljuje II OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika                                                JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA 1) Predmet prodaje je imovina ste [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA
26 sep 2016 08:30

Na osnovu člana 135 Zakona o stečaju („Sl.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 520/15 od 02.12.2015. godine, stečajna upravnica PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU, TRAUMATOLOGIJU I HIPERBARIČNU MEDICINU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA                                                            OBAVJEŠTAVA Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine PZU "ANEA HBO MEDICAL" u stečaju – BUDVA (MB/PIB: 02342626 ) i istovremeno na osnovu člana 134 Zakona o stečaju („Sl.lis [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
"A.D. GORICA“ u stečaju iz Podgorice
06 sep 2016 16:11

Na osnovu člana 134 , Zakona o stečaju ( „Sl.list CG“ br.1/11) Stečajni upravnik "A.D. GORICA“  u stečaju iz Podgorice objavljuje,      O G L A S o prodaji   imovine stečajnog dužnika A.D. GORICA“ u stečaju iz Podgorice JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA PREDMET PRODAJE: I.Nepokretnosti upisane u LN br.6656; KO Podgorica III, potez Ulica IV jul, i to. 1.Zemljište površine, 4884 m2.na dio kat. parceli 4032/1, i objekte i to: Poslovne zgrade u privredi - objekti evidentirani u listu nepokretnosti u zatečenom stanju na dan prodaje nijesu za upotrebu Početna licitaciona cijena ispod koje se neće izvršiti prodaja nepokretnosti izunosi 450.000,oo evra četiristo pedeset hiljada evra. II.Nepokretnosti upisane u LN br.6645; KO Podgorica III, potez Ulica IV jul, i to. 1.Zemljište površine 3301 m2.na kat. parceli br. 4068/1, i objekte i to: Poslovne zgrade u privredi - objekti evid [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„AERODROM KETERING MONTENEGRO“ DOO Tivat – u stečaju
06 sep 2016 16:09

St.br. 442/15 „AERODROM KETERING MONTENEGRO“ DOO TIVAT- u stečaju REG.BR: 50629507; PIB: 02878445; PDV: 91/31-00889-6. Ž.R. 510 – 93159 - 20 Adresa za prijem sl.pošte: Privredni sud CG, IV Proleterske br.2. Podgorica Tel. 067 319 299; email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. document.getElementById('cloak6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00 = 'zostojic' + '@'; addy6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00 = addy6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00 + 't-com' + '.' + 'me'; var addy_text6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00 = 'zostojic' + '@' + 't-com' + '.' + 'me';document.getElementById('cloak6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00').innerHTML += ''+addy_text6ac9a2db353864d5fff28ab587aaff00+''; . ------------------------------------------------------------------------------------ [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
„SHTOJ GROUP“ d.o.o. u stečaju iz Ulcinja
06 sep 2016 16:08

Stečajni upravnik stečajnog dužnika „SHTOJ GROUP“ d.o.o. u stečaju iz Ulcinja St.br.208/10, saglasno članu 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava („Službeni list Republike Crne Gore, broj 6/2002, 1/2006, 2/2007“ i „Službeni list Crne Gore, broj 62/2008“) oglašava: DVADESET TREĆE JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA             Predmet prodaje su nepokretnosti stečajnog dužnika i to: 1. Zemljište površine 6.303m² sa prizemnim objektom površine 550m², prizemnim objektom površine 100m² i četiri objekta spratnosti: prizemlje i sprat ukupne površine 480m², KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 1473/11. Po početnoj cijeni od 31.515,00€. 2. Zemljište površine 2.143m², KO Donji Štoj, LN 3948, katastarska parcela broj 1473/12. Po početnoj cijeni  [ ... ]

Svi oglasiKompletan oglas
Ostali oglasi

Jezik

srsqarzh-CNhrenfrdeitmkruslestr

Posjetioci

32536
DanasDanas114
JučeJuče90
Ove nedeljeOve nedelje114
Ovog mjesecaOvog mjeseca2902
UKUPNOUKUPNO32536

Pretraga